Approved cables for
connector 3626
 
Sort
0,75 7 x 0.37 mm 24 - PVC -5/+70 LIYY 1x0,75mm
0,5 7 x 0.31 mm 7,9 - PVC +105 702934 AWG 20 , UL 1015
0,75 7 x 0.37 mm 24 - PVC +70 06019438 doppelt.isol. Schaltlitze LiYY 1 x 0,75 mm
0,75 7 x 0.366 mm 22 - PVC +90 60165020A
0,75 7 x 0.37 mm 24 - PVC +90 60165020G
0,5 7 x 0.3 mm 23 Sn PVC TI 3 +90 Cod CI.: 2277 S05V2-R 1x0.50
0,5 7 x 0.30 mm 25 - PVC lead-free +90 4-0551 H05V2-R 0,50 mm blank SKT
0,5 7 x 0.30 mm 23 Sn PVC +90 3500500010300T
0,5 7 x 0.30 mm 23 Sn PVC +90 60171100A
0,75 7 x 0.37 mm = 24 - PVC -5/ +70 320003 / 320001 LIY 1 x 0,75
0,56 7 x 0.32 mm 15 Sn PVC +105 89170490A
0,5 7 x 0.31 mm 25 Sn PVC +105 10-7208
0,5 7 x 0.32 16 Sn PVC -10/+80 KSV82330 AWG20
0,75 7 x 0.37 mm 18 Sn PVC +90 88221160B
0,5 7 x 0.32 mm 12 2 Sn Silicone -60/ +180 31910503G BL009 Silicone 0,50 mm
0,5 7 x 0.30 mm 17,5 Sn PVC +70 3300500010300E H05V-U 0,50 mm2
0,50 7 x 0.30 mm 17,5 Sn FEP -35/ +180 TEHSICv2x050_17 Wigaflex TSCv 2x055mm K2 5,10
0,75 7 x 0.37 mm 18 - PVC +70 68256 H05V R 0,75 mm
0,5 7 x 0.25 mm 20-25 - PVC +105 9650
0,5 7 x 0.30 mm 20 - PVC -5/ +70 G - 020273 H05V-R 0,5 mm
0,5 10 x 0.25 mm 24 - PVC +105 7-111 UL 1015 AWG 20 AWG105C
0,5 10 x 0.25 mm 23 - PVC +105 74820 UL758/Style 1015VW1/CSA
0,5 10 x 0.25 mm 25,4 - PVC +105 MTW/1015-20-10-B 20 GA 1/32 wall AWM - 1015 Bare
0,82 16 x 0.254 mm 20 Sn PVC +105 4100180100254K AWG 18 , blk
0,5 16 x 0.193 mm 36 - PVC +70 R45367 H03VV-F 2 x 0,50 mm
0,5 16 x 0.193 mm 18 - PVC +70 R45366
0,5 16 x 0.194 mm 22 Sn PVC +90 60200825M
0,5 16 x 0.180 mm 36 - PVC +70 R45366
0,5 16 x 0.21 mm 22 Sn PVC lead-free +90 60200820M H05V-K1x0,5V ZSKT90C-FBG
0,82 16 x 0.254 mm 22 Sn PVC +105 83023155A LIYYW 2x0,82 AWG 20/16 UL2517
0,82 16 x 0.254 mm 20 - PVC lead-free +105 89170515A LIYW 0,82 BL AWG 18/16 UL 1569 CSA T1
0,5 16 x 0.20 mm 10,5 Sn Silicone +180 MC-ECS 4G0,5
0,5 16 x 0.20 mm 35 Sn PVC lead-free +90 60170013K H05V2-K 1x0,50 mm Sn
0,5 16 x 0.193 mm 36 - PVC +70 R15369
0,5 16 x 0.193 mm 36 - PVC +70 R15011 H05V-K 1 x 0,50 m
0,5 16 x 0.193 mm 36 - PVC +70 R15010
0,5 16 x 0.193 mm 36 - PVC +70 R15009
0,5 16 x 0.193 mm 36 - PVC +70 R15006
0,5 16 x 0.193 mm 36 - PVC +70 R15005
0,85 16 x 0.26 mm 50,8 - PVC +105 E-44576(12)
0,5 16 x 0.193 mm 18 - PVC +70 R45367 H03VV-F 2 x 0,50 mm
0,82 16 x 0.254 mm 20 Sn PVC +105 89460140A LiYW 0,82 SN AWG 18/16 SKT UL 1569 +CSA T1
0,5 16 x 0.193 mm 23 - PVC +70 1050-FR-105ING H05V-K 1 X 0,50
0,5 16 x 0.20 mm 21,7 - PVC +70 79719 H05V-K 0,50 300/500 V
0,5 16 x 0.21 mm 28 Sn PVC TI 3 -15/+90/+105 720050036001TJ H03V2V2-F G0,50 mm
0,5 16 x 0.19 mm 21,7 - PVC +105 88746 03V2V2-F 6G0,50
0,5 16 x 0.19 mm 21,7 Sn PVC +105 89483 05V2V2-F 3G0,50
0,50 16 x 0.187 mm 22 Sn PVC -15/ +70 90175 H05V-K
0,5 16 x 0.20 mm 21,7 - PVC +70 90262 05V-K 0,5 mm
0,75 16 x 0.25 mm 25,4 - PVC +105 702897 AWG 18 , UL 1569/1007
0,5 16 x 0.180 mm 36 - PVC +70 R45444
0,5 16 x 0.21 = 20 - PVC +5/+90 V26X050660PC 6 x 0,5mm 03V2V2-F
0,5 16 x 0.21 mm 28 Sn PVC +70 3300500010190E H05V - K0,50 mm
0,5 16 x 0.20 mm 30/31 - PVC lead-free +90 68384 FLY 0,50 mm - B
0,5 16 x 0.20 mm 17 - PVC +105 9000162432 RV 1X0,5 mm
0,5 16 x 0.193 mm 26,5 - PVC +105 1050-FR3-105ING FR 3/2 HAT 105 SEZ.1X0,50
0,5 16 x 0.21 mm 21,7 - PVC +70 150.08.01.024 H05VV F 0,50 mm
0,82 16 x 0.32 mm 25,4 - PVC +105 18043- 18 16/30 BC 1" MTW or AWM
0,5 16 x 0.21 mm 24 - PVC +105 1900500000195C FLYW 0,50mm
0,5 16 x 0.20 26 +/- 5 Sn Silicone -60/+180 SiHF 2x0,5mm 2 x 0,5mm
0,5 16 x 0.20 mm 22 - PVC lead-free +70 2006-VS-70-050 H05V-K 0.50 mm
0,5 16 x 0.182 mm 22 - PVC +70 3100500020185E H05V-K
0,5 16 x 0.20 mm 24 - PVC lead-free +70 66913 H05V-K
0,5 16 x 0.25 mm 25,4 - PVC +105 UL MTW/ 1015-18-16-B
0,5 16 x 0.19 mm 36 Sn Silicone +180 SIHF00732 SIHF 3x0,50 mm
0,5 16 x 0.19 mm 12-18 Sn Silicone +180 S013432503 KABTEK SIMH 3 G 0,50mm 3245 mt.
0,5 16 x 0.195 mm 44 - PVC +90 60780080A H05V-K 1x0,50mm 90C
0,56 18 x 0.20 mm 23,8 Sn PVC +105 4100200110200K
0,5 19 x 0.182 mm 22 - PVC lead-free +70 60200500Z H05V-K 1x0,5 mm BL SKT
0,5 19 x 0.182 mm 18 - PVC lead-free +70 60200610K H05V-K 1x0,5 mm BL SKT
0,5 19 x 0.182 mm 22 - PVC lead-free +70 60200500K H05V-K 1x0,5 mm BL SKT
0,963 19 x 0.25 mm - ETFE +105 84707
0,5 19 x 0.182 mm 22 - PVC +90 60170060Z H05V2-K 1x0,5 mm BL SKT
0,75 19 x 0.22 mm 15 Sn Silicone +180 9-5143 N2GFA/05S-R
0,97 19 x 0.254 mm Sn PVC -10/ +105 2001819 LiYV-t 1 x 0,97/2,20
0,54 19 x 0.19 mm 22,5 Sn PVC +105 4100200110194K
0,56 19 x 0.194 mm 22 - PVC +105 4100200100194K UL 20 AWG , blk
0,5 19 x 0.182 mm 22 - PVC +90 3100500020185T
0,5 19 x 0.194 mm 22,5 Sn PVC lead-free +105 4100201110194K UL 20 AWG AWM Style 1569
0,5 19 x 0.182 mm 22 2 - PVC -15/+70 B51K00505000 H05V-K
0,5 19 x 0.182 mm 22 - PVC -40/+70 60200500 H05V-K
0,5 19 x 0.18 mm 20 - PVC +70 R15732
0,5 19 x 0.18 mm 20 - PVC +70 R15733
0,5 19 x 0.18 mm 20 - PVC +70 R15734
0,5 19 x 0.18 mm 20 - PVC +90 R45383 H03V2V2-F 3x0,50 mm2
0,5 19 x 0.182 mm 22 - PVC -40/+90 5291 H05V2-K
0,5 19 x 0.182 +/- 0.005 20-24 - PVC +70 Taicheng H05V-K 0,5mm 0,5mm
0,5 19 x 0.18 mm 20 - PVC +70 R15731 H05V-K 0,50mm2
0,56 19 x 0.194 mm 22 Sn PVC lead-free +105 89170822G LIYW 0,56 Sn AWG 20/19 UL1569 CSA T1
0,56 19 x 0.194 mm 22 Sn PVC lead-free +105 89170822A LIYW 0,56 Sn AWG 20/19 UL1569 CSA T1
0,56 19 x 0.194 mm 22 - PVC lead-free +105 89170820A LIYW 0,56 BL AWG 20/19 SKT UL 1569 CSA
0,5 19 x 0.182 mm 22 - PVC -40/+70 2087 H05V-K
0,5 19 x 0.18 mm 22 - HFFR -30/+70 60A00080 H05Z1-K 0,50
0,5 19 x 0.182 mm 22 - PVC -40/+90 60170060 H05V2-K
0,5 19 x 0.182 mm 22 - PVC +90 641105.96
0,5 19 x 0.182 mm 22 2 - PVC -15/+90 B52K00506500 H05V2-K
0,5 20 x 0.18 mm = 25 - PVC +70 HDSBH-201/3-SWR H05V-K 0.5mm
0,75 22 x 0.20 mm 30 - PVC +5/ +60 41BF H03VV-F3G0,75SW
0,75 22 x 0.20 mm 30 - PVC +5/ +60 41BG A03VV-F3X0,75SW
0,75 22 x 0.20 mm 30 - PVC +5/ +60 41BG A03VV-F3X0,75SW
0,75 22 x 0.21 mm 35 Sn PVC +105 5-0221 (0,75)-B1
0,75 22 x 0.20 mm 35 - PVC +90 5-1732 (N)YMHYW-J
0,75 22 x 0.20 mm 30 - PVC +5/ +60 41BF H03VV-F3G0,75SW
0,75 23 x 0.20 mm 27 - PVC lead-free +90 2006-VS-90-075 H05V2-K 0.75 mm
0,75 23 x 0.20 mm 27 - PVC lead-free +70 2006-VS-70-075 H05V-K 0.75 mm
0,75 24 x 0.20 mm 30 - PVC +70 1971 H05V-K 0,75
0,75 24 x 0.20 mm 22 - HFFR -30/+70 60A00081 H05Z1-K
0,75 24 x 0.20 mm 30 Sn PVC +70 3871 H05V-K 0,75
0,75 24 x 0.194 mm 22 - PVC -40/+70 60200512 H05V-K
0,75 24 x 0.196 mm 30 - PVC +70 10107001 H05VV-F 3 G 0,75
0,75 24 x 0.20 mm 44 - PVC -30/ +70 75059140 YSLY-OZ 4 x 0.75
0,75 24 x 0.194 mm 22 2 - PVC -15/+70 B51K00505000 H05V-K
0,75 24 x 0.20 mm 44 - PVC -30/ +70 75227040 YSLY-JZ 10 x 0.75
0,75 24 x 0.20 mm 44 - PVC -30/ +70 75283040 YSLY-JZ 12 x 0.75
0,75 24 x 0.20 mm 16 - PVC +90 47411819
0,75 24 x 0.194 mm 22 2 - PVC -40/+125 B59K00755500 A05V9-K
0,75 24 x 0.194 +/-0.006 20-24 - PVC +70 Taicheng VDE H05V-K 0,75mm 0,75mm
0,75 24 x 0.19 mm 30,5 - PVC lead-free +90 72003 H05V2-K 0,75
0,75 24 x 0.194 mm 22 2 - PVC -15/+90 B59K00755500 H05V2-K
0,75 24 x 0.2 35 - PVC -5/+90 83661 H05VV5-F, AWG19
0,75 24 x 0.21 mm 30 Sn PVE TI 3 -15/+90/+105 3500750010190T H05V2-K 0,75 mm
0,75 24 x 0.2 0.007 mm - PVC +70 LD-06075002-11 60227 IEC 06 (RV)
0,75 24 x 0.20 mm 20 - PVC +70 LD-06075001-11 60227 IEC 06 (RV)
0,75 24 x 0.19 mm 30,5 - PVC lead-free +90 85014 H05V-K 0,75
0,75 24 x 0.193 35,2 - PVC -25/+70 T43075----0 3x0,75mm H05VV-F
0,75 24 x 0.193 mm 20 - PVC +70 R15730 H05V-K 0,75mm2
0,75 24 x 0.190 51 - PVC -5/+70 10220806 FLEX-OZ 4 x 0,75
0,75 24 x 0.194 mm 22 - PVC lead-free +70 60200517S H05V-K 1x0,75 mm BL SKT
0,75 24 x 0.194 mm 22 - PVC lead-free +70 60200512M H05V-K 1x0,75 mm BL SKT
0,75 24 x 0.194 mm 22 - PVC lead-free +105 89171520A LIYW 0,75 BL AWG 19/24UL 1569 CSA T1
0,75 24 x 0.194 mm 22 - PVC +90 60170024M H05V2-K 1x0,75 mm BL SKT
0,75 24 x 0.194 mm 28 - PVC lead-free +105 89860040A
0,75 24 x 0.19 mm 25 - PVC +150 BG 6077 H05V2V2-F 3G0,75 sw
0,75 24 x 0.193 mm 55 - PVC lead-free +105 DIN 72551-6 Cable FLRY-B 300V 0,75 mm2
0,75 24 x 0.194 mm 15 Sn PVC +90 60100052M H05V-K1x0, 7524SNSKT90C2-FBG-3S
0,75 24 x 0.20 mm 22 - PVC +105 K14JB0 H05V-K 0,75mm
0,75 24 x 0.194 mm 22 - PVC -40/+125 27005810 H05V2-K
0,75 24 x 0.195 mm 30 - PVC +70 QM-5-560
0,75 24 x 0.20 mm 44 - PVC -30/ +70 75331040 YSLY-JZ 15 x 0.75
0,75 24 x 0.193 mm 22 - PVC +90 R45630 H05V2V2-F S
0,75 24 x 0.194 mm 22 - PVC +90 3100750020198T H05V2-K 0,75mm
0,75 24 x 0.194 mm 22 - PVC +70 3100750020198E H05V-K 0,75 mm
0,75 24 x 0.194 mm 22 - PVC -40/+70 2056 H05V-K
0,75 24 x 0.194 mm 22 - PVC -40/+90 2096 H05V2-K
0,75 24 x 0.194 mm 22 - PVC +90 641106.96
0,75 24 x 0.194 mm 22 - PVC -40/+90 60170024 H05V2-K
0,75 24 x 0.193 mm 29 - PVC +70 113 422XXX 12
0,75 24 x 0.193 mm 35,2 - PVC +70 1075-05V-70 H05V-K SEZ 1X0,75
0,75 24 x 0.194 mm 22 - PVC -40/+125 60170090 H05V2-K
0,75 24 x 0.193 mm 29 Sn PVC +70 22520300798 H05VV-F 2x0,75
0,75 24 x 0.21 mm 36 Sn PVC +90 L/20-00166 H05V2-K 0,75mm
1 32 x 0.20 33 - PVC -15/+70 4180.xxxS1004 H05VV-F 3G1.0
0,5 37 x 0.14 mm 17 - PVC +105 1398 AWG 20 1569 Slits Od 1,9 mm
  
  
Approved cables for
connector 3626 S01
 
Sort
0,22 7 x 0.21 mm 9 - PVC +105 76783002K FLRY 0,22 -A
0,34 7 x 0.25 12,6 Sn PTFE +180 700022246 AWG22
0,34 7 x 0.26 mm 12,5 Sn PVC +105 1000350110250A FLRY 0,35 mm
0,34 7 x 0.25 mm 24 Sn PVC +105 3,1271032152e+011 G05V2-K 0,35mm
0,35 7 x 0.244 mm 19 Sn PVC +105 E50085 H05V-K
0,35 7 x 0.26 mm 14,5 Sn PVC lead-free +105 66500 FLRY-B (Sn)
0,35 7 x 0.25 mm 13,3 Sn PVC +105 84111 FLRY (Sn) 0,35 mm
0,35 7 x 0.25 mm 7,8 Sn Special PVC +105 120227 UL Schaltlitze AWG 22
0,35 7 x 0.25 mm 14,5 Sn PFA +260 150.15.01.00K PFA 1x0,35 mm
0,35 7 x 0.26 mm 14,5 Sn PTFE +180 150.15.01.00R PTFE 1X0,35 mm
0,35 7 x 0.26 mm 14,5 Sn PFA +180 150.15.01.00T PFA 1x0,35 mm
0,35 7 x 0.25 mm 10 Sn PVC +105 88030761K LiYW 1x0,35/ 7/1,35 Sn 105C
0,35 7 x 0.25 mm 18 Sn PTFE +280 Y26.0.0725.14 FLON Li51Y
0,35 7 x 0.254 20 Sn PVC +105 C0608104 AWG22
0,35 12 x 0.194 mm 15 2 - PVC -15/+70 BLIY00355000 LiY
0,35 7 x 0.25 13 Sn PFA +180 Q0TA3BPGxx AWG22
0,35 7 x 0.254 8 +/- 3 Sn PFA +250 HK20130924002E AWG22
0,35 7 x 0.254 15 +/- 3 Sn PVC +105 HK20130924001E AWG22
0,35 7 x 0.26 15 Sn PVC +105 V2035135PCS AWG22
0,35 12 x 0.194 mm 15 2 - PVC -40/+90 BLIYW00352500 LiYW
0,35 7 x 0.254 mm 10 Sn PVC lead-free +105 89460100A LIYW -AWG22- UL1569-R100
0,35 7 x 0.244 mm 19 Sn PVC +105 E50086 H05V-K
0,38 12 x 0.194 0.006 mm 15 - PVC -15/+70 730038015001EE LIYY 0,38mm
0,38 12 x 0.194 mm 15 - PVC -40/+105 88200130 LIYW
0,38 12 x 0.194 mm 15 - PVC lead-free +105 88200130M LiYW 0,38 mm
0,38 12 x 0.194 mm 15 - PVC lead-free +70 88200132Z LiY 0,38 mm
0,38 12 x 0.194 mm 15 - PVC +105 89170840A LiYW 0,38 BL AWG 22/12UL1569CSA
0,38 12 x 0.194 mm 15 Sn PVC -30/ +105 89170842A LIYW 0,38 Sn AWG 22/12 UL1569 CSA T1
0,38 12 x 0.194 mm 15 - PVC +105 40002 LiY 0,38 mm2
0,38 12 x 0.194 mm 15 10 - PVC -40/+70 2335 LiY 0,38 mm
0,38 12 x 0.194 mm 15 10 - PVC -40/+105 1116 LiYW 0,38 mm
0,38 12 x 0.194 mm 15 - PVC -40/+70 88200132 LIY
to the topConnector systems with insulation displacement and crimp technology require suitable cables and accurate processing. In order to assure safe function of the connectors they must be processed with Lumberg harnessing equipment (series 97) according to Lumberg harnessing instructions, using cables approved by Lumberg. Do not hesitate to contact us if you have any questions!

The cables listed here have been tested in the laboratory and have been approved suitable for the specified connector type. Lumberg cannot assume warranty for possible modifications on the part of the cable manufacturer. It is the users responsibility to ensure the compatibility of the chosen components and their appropriateness for the intended application.


www.lumberg.com 01/2015