Approved cables for
connector 3517
 
Sort
0,17 7 x 0.185 mm max. 12 - PVC -40/+105 120994 FLCuAg01RY 0,17-A/T105
0,2 1 x 0.50 mm ribbon cable Sn PVC +90 115506040173 FL-5YV 2, 10 x 0,5 mm
0,20 1 x 0.50 mm - PVC -40/ +105 704 VU 04 08 RA Cble Rigide 4 x 0,2
0,22 7 x 0.20 mm 35 Sn Silicone +200 G1009005 SONDIX MC-CNPFA
0,22 7 x 0.20 mm 15 Sn PVC +80 C61063-A2902-C055 Twin wire 2 x AWG 24
0,22 7 x 0.20 mm 9 Sn PVC +80 BG 6060 LiY 0,22 mm
0,22 7x 0.202 mm 9 Sn PVC lead-free -30/+105 89460080A LIYW 0,22 mm SN AWG 24/7 UL 1569 CSA T1
0,22 7 x 0.22 mm 8,6 Sn PVC UL +80 CSA +90 89440080A LiYW 0,22 Sn AWG 24/7 SKT
0,22 7 x 0.21 mm 9 - PVC +105 76783002K FLRY 0,22 -A
0,22 7 x 0.20 mm ribbon cable 8,9 Sn PVC +105 524703 FBL LIY/ZGL x AWG 24
0,22 7 x 0.20 mm 18 Sn PVC +105 32743-581216100. UL1569/24AWG WIRE
0,22 7 x 0.20 mm 9,4 Sn PVC +105 OW 76 24 AWG AWM Style 1007/1569 105C
0,22 7 x 0.20 mm ribbon cable 18 Sn PVC +70 19.302X 2,5FL - LiYV
0,22 7 x 0.20 mm 8,5 Ag PFA +200 548xx2407 H-A 2407
0,22 7 x 0.20 mm 15 Sn PVC +105 UL +80 CSA +90 120247
0,22 7 x 0.20 mm ribbon cable 18 Sn PVC +105 050154xx
0,22 7 x 0.20 mm 18 Sn FEP +180 60412 Li6Y 0,22 mm
0,22 7 x 0.20 mm 18 Sn FEP +180 56754 Li6YV 0,22 mm
0,22 7 x 0.20 mm 18 Sn TPE +125 26613 HEW-TPE-E-Y Cu vz 0,22 mm
0,22 19 x 0.127 mm 7 Sn PTFE +180 18880 HEW-PTFE/ Silikonltg./ TEHSI-Cu vn 2xAWG24
0,22 7 x 0.20 mm 7,7 - FEP +180 2669 HEW-FEP-TE Cu vz AWG24
0,22 7 x 0.20 mm 12,7 - PVC +105 702899 AWG 24/ UL 1569/1007
0,22 7 x 0.20 mm ribbon cable 18 Sn PVC +105 19.312X 2,5FL - LiYV
0,22 7 x 0.16 mm 18 Sn PVC +90 UL 1007 Hook-Up Wire UL 1007 AWG 24 STR 11/0,160
0,22 7 x 0.202 mm 9 Sn TPE-S -40/ +125 88A00007 LI31xy
0,23 7 x 0.203 mm ribbon cable 16 Sn PVC +105 050253xx FL-ZGL XXx0,23 1,35 R2,5
0,25 32 x 0.11 mm - PVC -40/+105 AP 240502 FLRY-B 0,25 mm
0,25 19 x 0.127 mm 8,2 Ni PTFE +260 0231 0090 - 20 Tefloneinzelader/ AWG24/19 NPC 5Y
0,25 14 x 0.15 mm 16,62 - PVC -5/ +70 0040004S LiYY 4 x 0,25mm
0,25 14 x 0.15 mm 16,6 - PVC -30/ +80 6100022 LiYY 4 x 0,25mm
0,25 7 x 0.21 mm 11,1 - PVC +70 79947 05V-K 0,25 300/500 V
0,25 14 x 0.15 mm 24 - Special PVC +80 18010 LiYY 6x0,25QMM/ 18033 500V
0,25 14 x 0.150 mm 16,62 - PVC +105 00440026 LiYwYw 4 x 0,25 mm
0,25 7 x 0.22 mm 11 Sn FEP +180 D0108022 Silifon E6YS 0,25mm
0,34 19 x 0.15 mm < 15 Sn PVC lead-free +105 1341 PVC-AWG23 Style1569 Litze
0,34 19 x 0.16 mm 8,6 Sn Polyolefin +155 12516401-646233 RADOX 155 0,34mm
0,34 7 x 0.25 mm = 20 Sn PVC +105 02001813 LiYV-t
0,35 7 x 0.26 mm 15 - PVC +90 064401XX (90 C)
0,35 7 x 0.254 mm - PVC TI 2 -30/+60 83013161A S03VV-F 2x0,35/7 BL 4,4 SKT
0,35 12 x 0.194 0.006 mm - PVC -5/+70 LiY 0,35 LiY 1x0,35
0,35 7 x 0.25 mm - PP -40/+125 9YA00358000S FLR9Y-A
0,35 7 x 0.254 mm 32 Sn XLPE 150 C1307832 AWG 22
0,35 12 x 0.21 mm 24 Sn PVC +70 88730857 LIY 1x0,35 BL 1,4mm
0,35 7 x 0.254 mm 8,5 Sn ETFE +150 2838 HEW-ETFE Aderltg. Vz AWG 22
0,35 7 x 0.254 mm 8,3 - PVC +105 05009484 FL-ZGL 5 x 0,35/1,45 R5,00
0,35 11 x 0.193 mm 36 - PVC +70 R10789
0,35 12 x 0.19 mm 28 Sn PVC +90 2277 S03V2-K 1X0,35
0,35 12 x 0.21 mm 25 Sn PVC lead-free -40/+105 1000350110195A FLRY 0,35 mm
0,35 12 x 0.193 mm 16,8 Sn PVC -15/+105 HJ1x22---S1 AWG 22 0,35 mm2
0,35 7 x 0.26 mm - PVC -40/+100 IRT200358000 IRT2
0,35 45 x 0.11 mm - TPE-S -40/+125 K4260 FLR31Y 0,35 mm
0,35 12 x 0.21 mm 16 - PVC -40/ +105 911012312 FLRY-B
0,35 7 x 0.254 mm 16 2 Sn PVC +5/ +70 X65275 LiYCY
0,35 11 x 0.193 mm 36 - PVC +70 R11300
0,35 11 x 0.193 mm 36 - PVC +70 R11529
0,35 11 x 0.193 mm 36 - PVC +70 R11575
0,35 7 x 0.244 mm 19 Sn PVC +105 E50085 H05V-K
0,35 12 x 0.21 mm - PP -40/ +125 76860009K Mocar 125 P 0.35-B
0,35 7 x 0.26 mm 15 - PVC +70 064401XX (70 C)
0,35 7 x 0.244 mm 19 Sn PVC +105 E50086 H05V-K
0,35 7 x 0.254 mm - PVC TI 2 -30/+60 64240615B L03VV-F 6x0,35 BL
0,35 7 x 0.25 mm 27 - PVC -40/+105 YA00358000S FLRY-A
0,35 7 x 0.254 mm - PVC TI 2 -30/+60 64210515# S03VV-F 4x0,35BL SKT 4,9mm
0,35 12 x max. 0.21 mm 28 - PVC -30/+90 LiYW 0,35 N LiYW
0,35 12 x 0.194 mm 15 - PVC lead-free +105 4100220100194K LiY 0,38 mm BL/AWG 22
0,38 12 x 0.194 mm 15 - PVC +105 40002 LiY 0,38 mm2
0,38 12 x 0.21 mm 16 - PVC lead-free +110 1800380000195C FLYW 0,38 mm
0,38 12 x 0.194 mm 15 - PVC +90 605103.96 LiYW 0,38 mm
0,38 12 x 0.194 mm 24 - TPE +110 89300020A LI2X 1X0,38/12/1,4 BL
0,38 12 x 0.194 mm 15 Sn PVC -30/ +105 89170842A LIYW 0,38 Sn AWG 22/12 UL1569 CSA T1
0,38 12 x 0.194 mm 15 - PVC +105 89170840A LiYW 0,38 BL AWG 22/12UL1569CSA
0,38 12 x 0.20 mm 27 - PVC lead-free +70 88730855A LIY 1x0,38 BL 70C
0,38 12 x 0.21 mm 16,5 - PVC lead-free +105 78303 FLY 0,38-B
0,38 19 x 0.16 mm 8,4 Sn TE-302 +150 36247 HEW-FEP-Aderleitung
0,38 12 x 0.21 mm 24 Sn PVC +90 88730856 LIYW 1x0,38 BL 1,4mm
0,38 12 x 0.194 mm 15 - PVC lead-free +105 88200130M LiYW 0,38 mm
0,38 7 x 0.254 mm 1018 Sn PVC +80 ULSBH-254T/3-MZ-A AWG 22
0,38 12 x 0.194 mm 16 - PVC +70 5000380120198E LIY 0,38 mm
0,38 12 x 0.194 mm 15 - PVC +90 5000380120198T LiYW 0,38 mm
0,38 12 x 0.21 mm 21/21,6 - VPE +110 352118 FLR2X 0,38 mm-B
0,38 12 x 0.194 mm 15 - PVC -40/+105 88200130 LIYW
0,38 12 x 0.21 mm 24 Sn PVC +70 88730855 LIY 1x0,38 BL 1,4mm
0,38 12 x 0.194 mm 15 - PVC lead-free +70 88200132Z LiY 0,38 mm
  
  
Approved cables for
connector 3517 S01
 
Sort
0,17 7 x 0.185 mm max. 12 - PVC -40/+105 120994 FLCuAg01RY 0,17-A/T105
0,22 7 x 0.20 mm 1517 Sn PVC lead-free +80 10072401001-093 PVC-Litze AWG 24
0,22 11 x 0.16 mm 1113 Sn PVC +80 1007-24# AWM E187208 XDXLGS 1007 VW-1 AWG 80C
0,22 11 x 0.16 mm 1517 Sn PVC lead-free +80 10072401002-093 PVC bleifrei
0,22 7 x 0.193 mm 8 2 Sn Silicone -60/ +180 31910223G BI009 Silicone 0,22 mm
0,34 7 x 0.25 mm 15 - PVC +80 C61063-A2902-C061 LIYY 2X0,34mm2
0,34 7 x 0.25 mm Sn PVC +80 10-6002 PVC-Aderleitung UR AWM 1007/CSA TR-64 22 AWG
0,34 7 x 0.25 mm 18 Sn PVC +150 10-7212 LiYV 0,35 mm/AWG 22
0,34 7 x 0.254 mm 18 Sn PVC +105 76753011W FLRY 0,35 SN-A
0,34 7 x 0.25 mm = 20 Sn PVC +105 31A22ST01-XXX PVC isolierte flexible Ltg
0,34 17 x 0.16 mm 17 Sn PVC +80 SP-H03VVH2-F/0.34-002 H03VVH2-F/ 2X0,34mm
0,34 7 x 0.26 mm 12 Sn PVC +105 88030761M LiYW 0,35 mm vz/SKT
0,34 17 x 0.16 mm 20 Sn PVC +80 UL 1095 Hook-Up Wire UL 1095 AWG 22 STR 17/0,160
0,34 7 x 0.25 mm 25 - PVC +80 C61063-A2902-C051 LIYY 2X0,34mm2
0,34 7 x 0.26 mm 10 Sn Silicone +180 9-1130 (VM 9-1125) LI2G 0,34 mm/ Shore Hrte A80
0,34 7 x 0.25 mm 24 Sn PVC +105 312710321521 G05V2-K 0,35mm2
0,34 7 x 0.25 mm 14,3 Sn PVC +105 E194781 UL/CSA Style 1007/1569
0,34 7 x 0.25 mm 14,3 - PVC plasticized +70 210006 LIY 0,34 m2/7
0,34 7 x 0.25 mm Sn PVC +80 1498500 LiYV 0,34 mm/AWG 22
0,34 7 x 0.26 mm 14 Sn TPE +120 8-0284 LI31Y 0,34mm
0,34 7 x 0.25 mm 24 Sn PVC +105 3,1271032152e+011 G05V2-K 0,35mm
0,34 7 x 0.254 mm 12 Sn Polyolefin +125 449169 EPX125 FR 22/7 AWG 22
0,34 7 x 0.25 mm 12,7 - PVC +105 702895 AWG 22/ UL 1569/1007
0,34 19 x 0.15 mm < 15 Sn PVC lead-free +105 1341 PVC-AWG23 Style1569 Litze
0,34 7 x 0.25 mm 12 Sn PVC +105 E34722 UL/CSA Style 1007/1569
0,34 7 x 0.243 mm 19,05 Sn PVC +105 22021- 22 7/.0096 TC AWM 1569 or 1007 TR64 or AWM I A/B
0,34 7 x 0.255 mm 18 - PVC +70 MY 47003402 LiYY 2X0,34mm2
0,34 7 x 0.25 mm 18 Sn PTFE +180 12653 Te-Cu vz/ AWG 22
0,34 7 x 0.254 mm 10,5 Sn PVC lead-free +105 4100220410245K UL22AWG AWM Style 1569
0,35 7 x 0.25 mm 7,8 Sn Special PVC +105 120227 UL Schaltlitze AWG 22
0,35 7 x 0.25 mm 18 - PVC lead-free +70 2006-VS-70-035 05V-K 0.35 mm
0,35 7 x 0.254 mm 9,53 Sn PVC +105 1430 / 22107 22 7TC 105C 300V 1430 016 XLPVC CSA REW
0,35 7 x 0.26 mm 14,5 Sn PFA +180 150.15.01.00T PFA 1x0,35 mm
0,35 7 x 0.25 mm 14,5 Sn PFA +260 150.15.01.00K PFA 1x0,35 mm
0,35 7 x 0.26 mm 14,5 Sn PTFE +180 150.15.01.00R PTFE 1X0,35 mm
0,35 7 x 0.25 mm 18 - PVC lead-free +90 2006-VS-90-035 05V2-K 0.35 mm
0,35 12 x 0.21 mm 25 Sn PVC lead-free -40/+105 1000350110195A FLRY 0,35 mm
0,35 12 x 0.21 mm 24 Sn PVC +70 88730857 LIY 1x0,35 BL 1,4mm
0,35 7 x 0.26 mm 11,5 - Polyolefin +150 12567923 Radox 155S RW
0,35 7 x 0.254 mm 8,3 - PVC +105 05009484 FL-ZGL 5 x 0,35/1,45 R5,00
0,35 7 x 0.26 mm 18 Sn PVC +105 1-5010 LIYW 0,35mm
0,35 7 x 0.25 mm 13,3 Sn PVC +105 84111 FLRY (Sn) 0,35 mm
0,35 7 x 0.25 mm 13,3 Sn PVC +70 79716 05V-K (Sn) 0,35 300/500 V
0,35 7 x 0.25 mm 14,4 - PVC lead-free +90 68440 LiYW 0,35
0,35 7 x 0.25 mm 14,4 - PVC lead-free +70 68436 LiY 0,35
0,35 7 x 0.26 mm 14,5 Sn PVC lead-free +105 66500 FLRY-B (Sn)
0,35 7 x 0.254 mm 8,5 Sn ETFE +150 2838 HEW-ETFE Aderltg. Vz AWG 22
0,35 12 x 0.19 mm 28 Sn PVC +90 2277 S03V2-K 1X0,35
0,35 7 x 0.26 mm 8,5 Sn TPE-S +125 88260310 LI31Y 0,35/7/ 1,4 MM SN
0,35 7 x 0.254 mm LHL 24" Sn PVC +105 CASC-10052517 1569 22AWG
0,35 7 x 0.254 mm 20 Sn PVC +80 H10957S22 UL 1095 AWG 22/ STR 7x0,254
0,35 7 x 0.25 mm 16 - PVC +105 K04JG0 0,35mm
0,35 7 x 0.25 mm 18 Sn PTFE +280 Y26.0.0725.14 FLON Li51Y
0,35 7 x 0.244 mm 19 Sn PVC +105 E50085 H05V-K
0,35 7 x 0.244 mm 19 Sn PVC +105 E50086 H05V-K
0,35 7 x 0.25 mm 13 Sn PVC -40/ +105 G-022076 FLRY-A
0,35 7 x 0.254 mm 18 Sn PVC +60 64210515A L03VV-F 4X0,35/7 BL SKT
0,35 7 x 0.254 mm 17,78 Sn PVC +105 C0303020 UL 1569 22AWG
0,35 7 x 0.25 mm 8,4 Sn FEP +150 FBA22T007 FBA AWG22
0,35 7 x 0.254 mm Sn PVC +80 100722002-11 AWG 22
0,35 7 x 0.254 mm 26 - PVC +90 C1112828 FB S03V2-R
0,35 7 x 0.254 mm - PVC +70 SWE-FBBH-169-H4WY FB H05V-K
0,35 7 x 0.254 mm - PVC +90 FBSBH -204/3-SWR H05V2-K 0,35mm
0,35 7 x 0.245 mm Sn PVC -15/+105 HH1035----SF FR3/2 1x0,35 mm
0,35 7 x 0.254 mm - PVC TI 2 -30/+60 64210515# S03VV-F 4x0,35BL SKT 4,9mm
0,35 7 x 0.254 mm 10 2 Sn PFA -190/ +260 XF0547 FR5P AWG22
0,35 7 x 0.254 mm 15 Sn PVC +105 89170480A LiYV 0,35mm/AWG22
0,35 7 x 0.254 mm 8,5 Sn PTFE +200 404-21033-040 PTFE 0.35 Z
0,35 12 x 0.21 mm 25 Sn PVC lead-free +105 6-0111 FLRY 0,35 mm
0,35 7 x 0.25 mm 30 Sn PVC +70 CA240002F300 CABLE 1X0,35/ 7X0,25 tinned
0,35 7 x 0.254 mm 10 Sn PVC lead-free +105 89460100A LIYW -AWG22- UL1569-R100
0,35 7 x 0.25 mm 11 Sn PVC +105 7-208
0,35 45 x 0.1 mm 4 conductors - PVC YI 1 -20/+80 83200510# LIFYY 4x0,35 BL 4,6mm
0,35 7 x 0.25 mm 17 Sn PVC +90 FK 90 0,35 TINNED H05V2-R 0,35 VZ (YJ6)
0,35 7 x 0.25 mm 18 Sn PVC +60 83013160A S03VV-F2X0,35/ 7SN4,4SKT
0,35 7 x 0.255 mm 20 Sn PVC +90 H10077S22 UL 1007 AWG 22/ STR 7x0,255
0,35 7 x 0.25 mm 10 Sn PVC +105 88030761K LiYW 1x0,35/ 7/1,35 Sn 105C
0,38 12 x 0.194 mm 16 - PVC +70 5000380120198E LIY 0,38 mm
0,38 12 x 0.20 mm 27 Sn PVC lead-free +105 88730872A LIYW 1 x 0,38/0,2-S SN SKT
0,38 12 x 0.194 mm 24 - TPE +110 89300020A LI2X 1X0,38/12/1,4 BL
0,38 12 x 0.21 mm 24 Sn PVC +90 88730856 LIYW 1x0,38 BL 1,4mm
0,38 12 x 0.21 mm 24 Sn PVC +70 88730855 LIY 1x0,38 BL 1,4mm
0,38 12 x 0.20 mm 27 Sn PVC +160 88030850A LIY 0,38 mm
0,45 45 x 0.10 mm 21,6 Sn PVC +105 89170499A LIFYW 0,35/0,1 SN AWG 22
  
  
Approved cables for
connector 3517 S02
 
Sort
0,14 7 x 0.16 mm 9,6 Sn PVC lead-free +80 (UL) / +90 (CSA) SPE-00-1024 UL1007-LF 26 AWG
0,14 7 x 0.16 mm 7,4 Sn PVC lead-free +80 SP23-90742 Semi-rigid PVC insulated wire, 1061 AWM LF, AWG 26
  
  
Approved cables for
connector 3517 S03
 
Sort
0,17 7 x 0.185 mm max. 12 - PVC -40/+105 120994 FLCuAg01RY 0,17-A/T105
0,22 11 x 0.16 mm 14/16 Sn PVC +105 SK-1569-025 AWM Style 1569 24 AWG
0,22 7 x 0.21 mm 9 - PVC +105 76783002K FLRY 0,22 -A
0,22 11 x 0.16 mm 15 Sn PVC +105 0190082-A AWG 24
0,22 7 x 0.20 mm 8 Sn FEP +180 UL1332 24 AWG UL1332 Teflon Wire AWG 24 300V
0,22 11 x 0.16 mm 15 Sn PVC +90 UL 1007 24# STR 11/0.160X1C UL 1007 AWG 24 STR 11/1,160
0,22 7 x 0.20 mm 15 Sn PVC +105 UL +80 CSA +90 120247
0,22 12 x 0.1 mm 18 Sn PVC +80 83200505A LiYY 6X0,22/ 0,1/4,8 BL
0,22 7 x 0.20 mm 9,4 Sn PVC +105 OW 76 24 AWG AWM Style 1007/1569 105C
0,22 19 x 0.127 mm 15 Sn PVC +105 89170475M LiYW 0,22SNAWG 24
0,22 19 x 0.127 mm 17 Sn PVC lead-free +105 1608 AWG 24 1569 FT Slits
0,22 19 x 0.127 mm 7 Sn PTFE +180 18880 HEW-PTFE/ Silikonltg./ TEHSI-Cu vn 2xAWG24
0,25 32 x 0.11 mm 12 - PVC +90 6-0324 (0,25/12)-A1 FLRY 0,25mm
0,25 19 x 0.13 mm 6 - PFA +180 D1410024 Silifon Style 1726-CN51YS
0,25 32 x 0.11 mm 16 3 - TPE +125 88A00076 LI31Y 1 x 0,25 mm
0,25 32 x 0.11 mm 16 - PVC +90 6-0324 (0,25/16)-A1 FLRY 0,25mm
0,25 19 x 0.127 mm 8,2 Ni PTFE +260 0231 0090 - 20 Tefloneinzelader/ AWG24/19 NPC 5Y
0,3 7 x 0.193 mm 55 - PVC lead-free +70 NM 247-3 Flex Cable 300V 0,30mm2
0,34 7 x 0.255 mm 18 - PVC +70 MY 47003402 LiYY 2X0,34mm2
0,34 7 x 0.25 mm 17 0,05 - PVC +105 WR10-01 2 x 0,34 mm 300/300 V
0,34 17 x 0.16 mm = 20 - PVC +105 WL1569E02 UL1569 22AWG (17/0,16 AS)
0,34 7 x 0.254 mm 10,5 Sn PVC lead-free +105 4100220410245K UL22AWG AWM Style 1569
0,34 7 x 0.26 mm 10 Sn Silicone +180 9-1130 (VM 9-1125) LI2G 0,34 mm/ Shore Hrte A80
0,34 17 x 0.16 mm 16/19 Sn PVC +105 SK-1569-020 AWM Style 1569 22 AWG
0,34 7 x 0.26 mm 14 Sn TPE +120 8-0284 LI31Y 0,34mm
0,34 7 x 0.25 mm 13-15 Sn Polyolefin -40/ +90 2PJ983 AWG 22
0,34 19 x 0.16 mm 8,6 Sn Polyolefin +155 12516401-646233 RADOX 155 0,34mm
0,34 19 x 0.15 mm < 15 Sn PVC lead-free +105 1341 PVC-AWG23 Style1569 Litze
0,34 7 x 0.243 mm 19,05 Sn PVC +105 22021- 22 7/.0096 TC AWM 1569 or 1007 TR64 or AWM I A/B
0,34 19 x 0.15 mm < 15 - PVC +105 1569 105 AWG 23/Style 1569
0,35 19 x 0.16 mm < 17 - PVC +105 1288 AWG 22/Style 1569
0,35 19 x 0.16 mm 15 - PE FR +120 1517 RX 0,35 300 V
0,35 12 x 0.19 mm 28 Sn PVC +90 2277 S03V2-K 1X0,35
0,35 7 x 0.254 mm 8,5 Sn ETFE +150 2838 HEW-ETFE Aderltg. Vz AWG 22
0,35 7 x 0.26 mm 17 - TPE-E +150 68534 FLR12Y 0,35-A
0,35 7 x 0.26 mm 11,5 - Polyolefin +150 12567923 Radox 155S RW
0,35 12 x 0.21 mm 24 Sn PVC +70 88730857 LIY 1x0,35 BL 1,4mm
0,35 7 x 0.254 mm 8,5 Sn PTFE +200 404-21033-040 PTFE 0.35 Z
0,35 7 x 0.254 mm 9,53 Sn PVC +105 1430 / 22107 22 7TC 105C 300V 1430 016 XLPVC CSA REW
0,35 12 x 0.194 mm 15 - PVC lead-free +105 4100220100194K LiY 0,38 mm BL/AWG 22
0,35 7 x 0.25 mm 14,5 Sn PFA +260 150.15.01.00K PFA 1x0,35 mm
0,35 7 x 0.26 mm 14,5 Sn PFA +180 150.15.01.00T PFA 1x0,35 mm
0,35 7 x 0.25 mm 18 - PVC lead-free +70 2006-VS-70-035 05V-K 0.35 mm
0,35 7 x 0.25 mm 18 - PVC lead-free +90 2006-VS-90-035 05V2-K 0.35 mm
0,35 12 x 0.21 mm 25 Sn PVC lead-free +105 6-0111 FLRY 0,35 mm
0,35 19 x 0.16 mm 8,6 Sn ETFE +150 504-27012-070 C3 7Y(Z) AWG22/19 ws
0,35 12 x 0.194 mm 20,40 Sn PVC +105 HH1035BI00SE FR3/2 HAT 105 SEZ 1X0,35
0,35 12 x 0.21 mm 25 Sn PVC lead-free -40/+105 1000350110195A FLRY 0,35 mm
0,35 7 x 0.254 mm - PVC +90 FBSBH -204/3-SWR H05V2-K 0,35mm
0,35 7 x 0.26 mm < 27 - PVC -40/+105 YA0035xxyy FLRY
0,35 7 x 0.25 mm 27 - PVC -40/+105 YA00358000S FLRY-A
0,35 7 x 0.26 mm 25 Sn XPE -40/+150 111147 FLR2x0,35 mm
0,35 7 x 0.26 mm 25 - TPE-E -40/+150 76M00020 MOCAR 150C 0,35A
0,35 7 x 0.260 mm 25 Cu-ETP1 TPE-S -40/+125 76M00141 MOCAR 125 S 0,35-A Deca BDE free
0,35 7 x 0.254 0.008 mm - TPE-E -40/+150 ST-FL/YA-130M FLR13Y-A
0,35 12 Sn Polyolefin +125 EPX 125 FR AWG 22
0,35 7 x 0.254 mm 26 - PVC +90 C1112828 FB S03V2-R
0,35 12 x 0.2 mm 30 10 - PVC -40/+105 C8460004 FLRY-B
0,35 7 x 0.25 mm Sn FEP -50/+180 BT-6901 SL-FEP
0,35 7 x 0.254 mm 25,4 - PVC +85 MS7889-22 MIL 120A, GPT-TW, 22AWG
0,35 7 x 0.245 mm 30 - PVC -40/+125 B300358000S 0,35 AWG 22 IRT3
0,35 7 x 0.26 mm 23 - Soft-PVC lead-free -40/+105 76783010# (K999KPK01) FLRY 0,35-A (AWG 22)
0,35 7 x 0.254 mm - PVC TI 2 -30/+60 64210515# S03VV-F 4x0,35BL SKT 4,9mm
0,35 7 x 0.254 mm - PVC TI 2 -30/+60 64240615B L03VV-F 6x0,35 BL
0,35 7 x 0.25 mm Sn Soft PVC -40/+70 88030810# LiY 0,35 mm
0,35 7 x 0.25 mm - PP -40/+125 9YA00358000S FLR9Y-A
0,35 7 x 0.254 mm 32 Sn XLPE 150 C1307832 AWG 22
0,35 7 x 0.26 mm - PVC -40/+100 IRT200358000 IRT2
0,35 7 x 0.254 mm - PVC +70 SWE-FBBH-169-H4WY FB H05V-K
0,35 11 x 0.193 mm 36 - PVC +70 R11300
0,35 12 x 0.194 mm 15 2 - PVC -15/+70 BLIY00355000 LiY
0,35 7 x 0.25 mm 16 - PVC +105 K04JG0 0,35mm
0,35 7 x 0.26 mm 25 - TPE-E -40/+150 68 534 FLR13Y-A 0,35 mm
0,35 11 x 0.193 mm 36 - PVC +70 R10789
0,35 19 x 0.15 mm 20 3 - TPV -40/+100 13050017 SY 0.35
0,35 12 x 0.194 mm 15 2 - PVC -40/+90 BLIYW00352500 LiYW
0,35 11 x 0.193 mm 36 - PVC +70 R11529
0,35 11 x 0.193 mm 36 - PVC +70 R11575
0,38 19 x 0.160 mm 6/10 Sn ETFE +135 36824 C3 7Y (Z) 22/19 ws Sp 1500
0,38 19 x 0.16 mm 8,4 Sn TE-302 +150 36247 HEW-FEP-Aderleitung
0,38 12 x 0.203 mm 14,4 Sn FEP +180 23069 TETE 0,38 mm
0,38 12 x 0.20 mm 27 Sn PVC lead-free +105 88730872A LIYW 1 x 0,38/0,2-S SN SKT
0,38 12 x 0.194 mm 15 Sn PVC lead-free +105 89170842A LIYW 0,38 Sn AWG 22/12 UL1569 CSA T1
0,38 12 x 0.194 mm 15 - PVC lead-free +105 88200130M LiYW 0,38 mm
0,38 12 x 0.194 mm 24 - TPE +110 89300020A LI2X 1X0,38/12/1,4 BL
0,38 12 x 0.21 mm 21/21,6 - VPE +110 352118 FLR2X 0,38 mm-B
0,38 12 x 0.194 mm 15 - PVC +105 89170840A LiYW 0,38 BL AWG 22/12UL1569CSA
0,38 12 x 0.194 mm 15 - PVC lead-free +70 88200132Z LiY 0,38 mm
0,38 12 x 0.21 mm 16 - PVC lead-free +110 1800380000195C FLYW 0,38 mm
0,38 12 x 0.21 mm 24 Sn PVC +90 88730856 LIYW 1x0,38 BL 1,4mm
0,38 7 x 0.20 mm 17 - PVC +105 9000162431 RV 1X0,38mm
0,38 19 x 0.16 mm 12,6 Sn Special PVC +105 120229
0,38 12 x 0.194 mm 15 10 - PVC -40/+105 1116 LiYW 0,38 mm
0,38 12 x 0.194 mm 15 10 - PVC -40/+70 2335 LiY 0,38 mm
0,38 12 x 0.194 mm 15 - PVC -40/+105 88200130 LIYW
0,38 17 x 0.160 mm 20 Sn PVC +80 E174587 UL 1007/HOOK-UP WIRE
0,38 12 x 0.194 mm 15 - PVC -40/+70 88200132 LIY
0,38 12 x 0.2 mm 14 - HFFR -30/+70 88A00015 LiH 0,38
0,38 12 x 0.21 mm 24 Sn PVC +70 88730855 LIY 1x0,38 BL 1,4mm
to the topConnector systems with insulation displacement and crimp technology require suitable cables and accurate processing. In order to assure safe function of the connectors they must be processed with Lumberg harnessing equipment (series 97) according to Lumberg harnessing instructions, using cables approved by Lumberg. Do not hesitate to contact us if you have any questions!

The cables listed here have been tested in the laboratory and have been approved suitable for the specified connector type. Lumberg cannot assume warranty for possible modifications on the part of the cable manufacturer. It is the users responsibility to ensure the compatibility of the chosen components and their appropriateness for the intended application.


www.lumberg.com 11/2013